VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 2918/VPCP-KTN

V/v: đầu tư đường cao tốc Bắc Nam đoạn từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân Thành;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân Thành (công văn số 268/XTĐT-2010 ngày 29 tháng 3 năm 2010) và Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh (công văn số 017/2010/CV-MLG ngày 08 tháng 4 năm 2010) về việc đầu tư đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân Thành và Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại các công văn nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TKBT, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý