VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2918/VPCP-QHQT
V/v đề xuất đầu tư của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tại Khu kinh tế Vân Phong - Tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 2540/UBND ngày 23 tháng 4 năm 2007 về việc xemxét chủ trương thực hiện các dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện than và xây dựngvà quản lý Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong tại Khu kinh tế Vân Phong-tỉnhKhánh Hòa do Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đề xuất, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòaphối hợp và hướng dẫn chủ đầu tư làm việc cụ thể với Bộ Công nghiệp, Tổng Côngty hàng hải Việt Nam để thực hiện theo đúng chủ trương của Chính phủ đã đượcThủ tướng Chính phủ chỉ đạo liên quan đến việc phát triển các dự án tại khu vựcnày.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ TH, CN, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc