BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2919/BKHCN-TTra
V/v Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2009

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 572/VPBCĐ-VVI ngày 09/11/2009 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,chống tham nhũng “V/v báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm2009”, Chỉ thị số 1113/CT-BKHCN ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học vàCông nghệ “Về đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện Luật Phòng, chốngtham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí” và Kế hoạch thực hiệngiai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến 2020*,Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị báo cáo tình hình thựchiện công tác phòng, chống năm 2009 theo hướng dẫn sau:

I. NỘI DUNG BÁO CÁO

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁCPHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG NĂM 2009

1. Công tác tuyên truyền, phổbiến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Hoạt động rà soát, ban hànhvăn bản về công tác phòng, chống tham nhũng.

Các đơn vị chức năng ngoài việcrà soát các văn bản do các đơn vị ban hành, cần phải đánh giá công tác tham mưugiúp Bộ trưởng ban hành các văn bản liên quan đến cơ chế quản lý chung của Bộ(gắn với các nội dung cải cách, công khai minh bạch thủ tục hành chính, cơ chếchính sách theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ).

3. Việc thực hiên các biện phápphòng ngừa (công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, rà soát, xây dựngvà thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực hiện quy tắc ứngxử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài sản, thunhập; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; cải cáchhành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán).

4. Công tác phát hiện và xử lýtham nhũng.

B. XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆMVỤ NĂM 2010

C. Những khó khăn, vướng mắchoặc kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Các báo cáo bắt buộc phải gửikèm theo các biểu mẫu thống kê (gửi kèm theo công văn này).

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆNKẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 1 CỦA CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNGĐẾN NĂM 2020

Căn cứ các nhiệm vụ đã phân côngcho các đơn vị tại Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược quốc giaphòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ giao:

1. Vụ Pháp chế: báo cáo về côngtác rà soát và xây dựng văn bản pháp luật của Bộ.

2. Vụ Tổ chức cán bộ:

(i) Báo cáo kết quả công tác cảicách hành chính, chuyển đổi vị trí công tác, minh bạch tài sản và thu nhập củaBộ.

(ii) Báo cáo tiến độ thực hiệnnhiệm vụ xây dựng “Chương trình phát triển khoa học và công nghệ và hỗ trợ cáctổ chức khoa học và công nghệ công lập chuyển sang hoạt động theo cơ chế tựchủ, tự chịu trách nhiệm”.

3. Cục Sở hữu trí tuệ: báo cáotiến độ thực hiện “Đề án thiết lập hệ thống các dịch vụ công về sở hữu trí tuệ”.

4. Các Vụ: Kế hoạch Tài chính,Đánh giá thẩm định và Giám định công nghệ, Công nghệ cao, Các ngành kinh tế kỹthuật, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia, Văn phòng các chươngtrình trọng điểm cấp nhà nước báo cáo về tình hình thực hiện việc xét, tuyểnchọn, giao trực tiếp, tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và việcđánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ trong năm2009 (theo quy định tại điều 25 Luật Phòng, chống tham nhũng).

5. Giao Thanh tra Bộ tổng hợpcông tác phòng, chống tham nhũng của Bộ và kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiệngiai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Chậm nhất là ngày 30/11/2009,các đơn vị phải gửi báo cáo về Bộ (qua Thanh tra Bộ) để tổng hợp báo cáo BanChỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Thủ tướng Chính phủ đúng thờigian theo quy định. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị Thủ trưởng các đơn vịthực hiện nghiêm túc./.

Ghi chú: Các đơn vị có thểdowload nội dung công văn và biểu mẫu tại trang web của Bộ Khoa học và Côngnghệ (http://www.most.gov.vn)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTra.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

PHỤ LỤC

(Kèmtheo công văn số 2919/BKHCN-TTra ngày 20/11/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

THỐNGKÊ SỐ LIỆU CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2009

(Kèmtheo Báo cáo số………ngày…..tháng….năm 2009 của……………………)

A/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Kết quả

I

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

01

Số văn bản mới ban hành về công tác PCTN

Văn bản

02

Số văn bản được sửa đổi, bổ sung về PCTN

Văn bản

II

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN

01

Số lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được tổ chức

Lớp

02

Số lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, quán triệt pháp luật về PCTN

Người

03

Số lượt người dân tham gia các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được tổ chức

Người

04

Số tài liệu giới thiệu về pháp luật PCTN được phát hành

Cuốn

III

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG

1

Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

1.1

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện các quy định về công khai, minh bạch theo Luật PCTN

CQ, TC

1.2

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc hiện các quy định về công khai, minh bạch

CQ, TC

1.3

Số cơ quan, tổ chức, đơn vi phạm quy định về công khai, minh bạch

CQ, TC

2

Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

2.1

Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được rà soát

Văn bản

2.2

Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được ban hành mới

Văn bản

2.3

Số văn bản về chế độ , định mức, tiêu chuẩn sửa đổi, bổ sung

Văn bản

2.4

Số văn bản về chế độ , định mức, tiêu chuẩn bị huỷ bỏ

Văn bản

2.5

Số cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Cuộc

2.6

Số vụ vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được phát hiện, xử lý

Vụ

2.7

Số người vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được phát hiện, xử lý

Người

2.8

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do các vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn gây ra

Triệu đồng

2.9

Tổng giá trị tài sản đã được thu hồi

Triệu đồng

3

Việc tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức

3.1

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy định của pháp luật về việc tặng quà và nhận quà tặng

CQ, TC

3.2

Số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về việc tặng quà và nhận quà tặng

Người

3.3

Số người đã nộp lại quà tặng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị

Người

3.4

Giá trị quà tặng đã được nộp lại

Triệu đồng

4

Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

4.1

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

CQ, TC

4.2

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

CQ, TC

4.3

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm trong việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

CQ, TC

4.4

Số người vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã được phát hiện

Người

5

Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

5.1

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành văn bản quy định danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo quy định tại Điều 9, Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ

CQ, TC

5.2

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chuyển đổi các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

CQ, TC

5.3

Số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác

Người

6.

Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

6.1

Số cán bộ, công chức, viên chức đã kê khai tài sản và thu nhập

Người

6.2

Số cán bộ, công chức, viên chức được xác minh tài sản và thu nhập

Người

6.3

Số trường hợp bị kết luận kê khai không trung thực

Người

7

Trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng

7.1

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng

CQ, TC

7.2

Số người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị bị xử lý hình sự do để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mà mình quản lý phụ trách

Người

7.3

Số người đứng đầu đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị bị xử lý kỷ luật do để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mà mình quản lý phụ trách, trong đó:

Người

- Khiển trách

Người

- Cảnh cáo

Người

- Cách chức

Người

8.

Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán

CQ, TC

8.1

Số cơ quan, tổ chức đã áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO trong quản lý hành chính

CQ, TC

8.2

Số cơ quan, tổ chức thực hiện các hình thức khác để đổi mới công nghệ quản lý

CQ, TC

IV

PHÁT HIỆN CÁC VỤ VIỆC THAM NHŨNG

01

Qua công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị

CQ, TC

1.1

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tự phát hiện được hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

CQ, TC

1.2

Số vụ tham nhũng do các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự phát hiện trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

Vụ

1.3

Số người có hành vi tham nhũng do các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự phát hiện trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

Người

1.4

Tài sản thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra:

- Bằng tiền

Triệu đồng (nếu là tiền VN)

- Đất đai

m2

- Tài sản khác (quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

02

Qua hoạt động thanh tra

2.1

Số vụ tham nhũng được phát hiện qua thanh tra, trong đó:

Vụ

- Số vụ kiến nghị xử lý hành chính

Vụ

- Số vụ chuyển cơ quan điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự

Vụ

2.2

Số người có hành vi tham nhũng được phát hiện qua thanh tra, trong đó:

Người

- Số người được kiến nghị xử lý hành chính

Người

- Số người được chuyển cơ quan điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự

Người

2.3

Tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra:

- Bằng tiền

Triệu đồng (nếu là tiền VN)

2.4

- Đất đai

m2

- Tài sản khác (quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

3.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

3.1

Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó:

Vụ

- Số vụ kiến nghị xử lý hành chính

Vụ

- Số vụ chuyển cơ quan điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự

Vụ

3.2

Số người có hành vi tham nhũng được phát hiện qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó:

- Số người được kiến nghị xử lý hành chính

- Số người được chuyển cơ quan điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự

3.3

Tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra:

- Bằng tiền

Triệu đồng (nếu là tiền VN)

- Đất đai

m2

4

Qua công tác điều tra tội phạm

4.1

Số vụ án tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) được cơ quan điều tra phát hiện, khởi tố

Vụ

4.2

Số người có hành vi tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) được cơ quan điều tra phát hiện, khởi tố

Người

Tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra:

- Bằng tiền

Triệu đồng (nếu là tiền VN)

- Đất đai

m2

- Tài sản khác (quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

V.

XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG

01

Số vụ việc tham nhũng/số người có hành vi tham nhũng đã được xử lý hành chính:

Vụ/người

- Khiển trách

Người

- Cảnh cáo

Người

- Hạ ngạch

Người

- Hạ bậc lương

Người

- Cách chức

Người

- Buộc thôi việc

Người

02

Số vụ tham nhũng/số bị can có hành vi tham nhũng được khởi tố điều tra; tỷ lệ tăng (hoặc giảm) so với cùng kỳ năm 2008

Vụ/bị can

%

03

Số vụ tham nhũng/số bị can có hành vi tham nhũng được truy tố; tỷ lệ tăng (hoặc giảm) so với cùng kỳ năm 2008

Vụ/bị can

%

04

Số vụ tham nhũng/số bị cáo có hành vi tham nhũng được xét xử; tỷ lệ tăng (hoặc giảm) so với cùng kỳ năm 2008, trong đó

Vụ/bị can

%

- Phạm tội ít nghiêm trọng

Vụ/bị can

%

- Phạm tội nghiêm trọng

Vụ/bị can

%

- Phạm tội rất nghiêm trọng

Vụ/bị can

%

- Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

Vụ/bị can

%

VI.

XỬ LÝ TÀI SẢN THAM NHŨNG

- Tỷ lệ giữa tài sản đã được thu hồi so với tài sản bị thiệt hại do tham nhũng gây ra, gồm:

%

- Bằng tiền

Triệu đồng (nếu là tiền VN)

- Đất đai

m2

- Tài sản khác (quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

B/ SỐ VĂN BẢN MỚI ĐƯỢC BANHÀNH ĐỂ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PCTN

TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

1

2

C/ DANH SÁCH CÁC VỤ THAMNHŨNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG NĂM

TT

Tên vụ

Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra sự việc

Cơ quan thụ lý, giải quyết vụ việc

Tóm tắt nội dung vụ việc

1

2

*Ban hành kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-BKHCN ngày14/8/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ