BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 292/BXD-KTXD
V/v: Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008)

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước

- Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xâydựng;
- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố tập Suất vốn đầutư xây dựng công trình(năm 2008) kèm theo văn bản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổngmức đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP,Vụ PC, Viện KTXD,Vụ KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 292/BXD-KTXD công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008)