BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Côngty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin

Trả lời công văn số 4216/HLC-QLDA ngày 25/11/2013của Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin đề nghị hướng dẫn thực hiện hợp đồngxây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 4216/HLC-QLDA giá trịphạt vi phạm hợp đồng được xác định trên cơ sở tổng giá trị của phần hợp đồngbị vi phạm và mức phạt tối đa không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin căn cứ ý kiếntrên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr3.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh