CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 292/CP-QHQT
V/v phê duyệt và uỷ quyền ký Hiệp định vay vốn ưu đãi của Trung Quốc cho 2 dự án Điện Cao Ngạn và Đồng Sin Quyền

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Công nghiệp,
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1979/TC-TCĐN ngày 5 tháng 3 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Dự thảo Hiệp định vay vốn cho dự án Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn và Tổ hợp đồng Sin Quyền của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên.

2. Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với Đại diện của Chính phủ Trung Quốc./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng