TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 292/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng xiết nợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Công ty máy và phụ tùng

Trả lời công văn số 0757MPT/TCKT ngày 23/09/2005 của Công ty máy và phụ tùng - Bộ Thương mại về việc khấu trừ thuế GTGT đối với tài sản xiết nợ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Lập hóa đơn giá trị gia tăng:

Tại điểm 1.2 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn; quy định: “hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định”. Căn cứ quy định trên trường hợp Công ty Máy và Phụ tùng ký hợp đồng bán thép cho Công ty Thương mại Sông Lô và đã xuất hóa đơn bán hàng theo quy định. Công ty Thương mại Sông Lô có thế chấp tài sản để đảm bảo cho việc thanh toán và sau đó Công ty thương mại Sông Lô làm thủ tục bàn giao quyền sở hữu tài sản thế chấp cho Công ty máy và phụ tùng đảm bảo cho việc thanh toán giải quyết công nợ hai bên. Công ty Thương mại Sông Lô đã ghi giảm tài sản quản lý của mình và bàn giao quyền sử dụng, quản lý tài sản theo cam kết cho Công ty Máy và Phụ tùng thì: căn cứ vào biên bản bàn giao quyền quản lý, sử dụng tài sản ký giữa Công ty Máy và Phụ tùng và Công ty Thương mại Sông lô ngày 11/7/2001, Công ty Thương mại Sông Lô xác định giá trị của tài sản tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu và xuất hóa đơn với giá trị được xác định tại thời điểm chuyển giao đó cho Công ty Máy và Phụ tùng. Hóa đơn này làm căn cứ để Công ty Máy và Phụ tùng kê khai khấu trừ thuế đầu vào.

2. Thuế suất thuế GTGT dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng, trạm điện 1000KVA và công trình nhà xưởng mở rộng:

Căn cứ điểm 2 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng, trạm điện 1000 KVA thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%.

Tổng cục thuế có ý kiến của Công ty máy và phụ tùng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương