VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/VPCP-ĐMDN
V/v gia hạn thời gian chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (công văn số 1114/UBND-KTTH ngày 15 tháng 12 năm 2007) về việc gia hạn thời gian chuyển đổidoanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Ủyban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại công văn này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh KiênGiang biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, V.IV,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn