VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Bổ sung vào quy hoạch và chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng biển tại khu vực đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Tỉnh ủy Cà Mau;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Xét đề nghị của Tỉnh ủy Cà Mau (công văn số 1009-CV/TU ngày 25 tháng 12 năm 2013) về việc bổ sung vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam và chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng biển tại khu vực đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
2. Việc đầu tư dự án xây dựng cảng biển tại khu vực đảo Hòn Khoai sẽ được xem xét sau khi điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam được phê duyệt.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ