BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2922/TC-CST
V/v: giải đáp chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2005

Kínhgửi: Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi PG

Bộ Tài chính nhận được công văn số 02/1/CV-2005 ngày 11/1/2005 của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi PG đề nghịgiải đáp về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất khi thực hiện dự án đầu tư. Vềvấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ, Công ty cổ phần thức ănchăn nuôi PG được UBNDTP Hải Phòng cho phép thuê đất để xây dựng Nhà máy sảnxuất thức ăn chăn nuôi tại xã Trường Sơn, huyện An Lão sau khi được phép khảosát địa hình, địa chất và triển khai các thủ tục cần thiết. Do dự án đầu tư củaCông ty cổ phần thức ăn chăn nuôi PG thực hiện trên diện tích đất thuê mới(không thuộc diện tích đất Công ty đã thuê trước đây).

Do đó, trường hợp Công ty có đủ cácđiều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết Luật khuyến khíchđầu tư trong nước (sửa đổi) thì Công ty thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đấtquy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm 2, mục IVThông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TC, Cục Thuế TP Hải Phòng;
- Lưu: VP, CST (TH, CST3).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng