BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2923/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2065/CT-TTr2 ngày 24/2/2014 và công văn số 694/CT-TTr2 ngày 14/1/2014 của Cục Thuế tỉnh BìnhDương về ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH De Heus (Công ty). Các căn cứ pháplý liên quan đến trường hợp của Công ty cụ thể như sau:

1. Về ưu đãi thuế TNDN đốivới dự án đầu tư năm 2008

- Khoản 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTCngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CPngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thunhập doanh nghiệp quy định:

“5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởngưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chứclại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanhnghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thayđổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưuđãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vịđang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điềukiện ưu đãi đầu tư”.

- Tại Tiết e Khoản 1 Mục IV PhầnE Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính nêu trên quyđịnh:

“Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợpdưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanhmới thành lập từ dự án đầu tư.

- Cơ sở kinhdoanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quyđịnh của pháp luật.

- Cơ sở kinhdoanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừcác trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CPngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoánkinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).

- Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh nhưtrước đây".

2. Về ưu đãi đầu tư mở rộng

- Tại Khoản 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 và Khoản 5 Điều 23 Chương VII Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thunhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dựán đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ,cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từdự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dựán đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời giancòn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụngthuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%".

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếTNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa 13 có quy định về ưu đãithuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương trêncơ sở các căn cứ pháp lý được trích dẫn nêu trên và tình hình thực tế của doanhnghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dươngbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁC
H
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung