BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2925/TM-CATBD
V/v thanh toán đối với hàng hoá XK biên mậu

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)

Trả lời công văn số 6489/TC-TCT ngày 24/6/2003, Bộ Thương mại có ý kiến về phương thức thanh toán hàng hoá xuất khẩu bằng đường buôn bán qua biên giới như sau:

Hiện nay trong quan hệ Thương mại giữa nước ta với các nước láng giềng, hoạt động buôn bán qua biên giới chiếm một ty trọng khá lớn. Trên thực tế việc thanh toán trong buôn bán qua biên giới thường được tiến hành bằng phương thức trả tiền mặt, trực tiếp hoặc đổi hàng, đồng tiền thanh toán bằng tiền nước láng giềng, tiền Việt Nam. Đại bộ phận các doanh nghiệp, cá nhân và nhiều cơ quan có liên quan cho rằng nên chấp nhận thực tế này để tạo thuận tiện cho các doanh nghiệp trong hoạt động buôn bán qua biên giới.

Do vậy theo Bộ Thương mại nên quy định như sau:

- Đối với buôn bán chính ngạch: Việc thanh toán sẽ thông qua các Ngân hàng Thương mại nước ta và nước láng giềng.

- Đối với buôn bán tiểu ngạch qua biên giới: Khuyến khích thanh toán qua Ngân hàng Thương mại hai nước.

Bộ Thương mại đề nghị quý Bộ xem xét, tổng hợp trình Chính phủ.

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ