VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 2925/VPCP-KGVX

V/v: thực hiện Dự án phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và buôn người do ADB tài trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Để phối hợp quản lý và sử dụng có hiệu quả các dự án tài trợ cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Chương trình phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và nạn buôn người cho dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai” do ADB tài trợ, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan, để kết hợp, lồng ghép việc thực hiện với các dự án, chương trình phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy trên địa bàn, tránh trùng lặp, lãng phí, đồng thời định kỳ báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm kết quả thực hiện dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, YT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: QHQT, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ