Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 2926 TC/TCT NGÀY 14 THÁNG 3NĂM 2005
VỀ VIỆC CHỨNG TỪ, THUẾ ĐỐI VỚI TÀI SẢN DỊCH CHUYỂN,
GÓP VỐN CỦA DOANH NGHIỆP...

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn của một số Cục thuế địa phương và các đơn vị hỏi về vấn đề hoá đơn,chứng từ và thuế đối với các trường hợp góp vốn bằng tài sản để thành lập doanhnghiệp, tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp; phânchia, hợp nhất trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên doanhnghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ theoquy định tại Điều 22Luật doanh nghiệp, điểm 4 Điều 4 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấuhao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tàichính thì:

1. Đối với tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tàisản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp; phân chia, hợpnhất trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên doanh nghiệpkhông thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Các chứng từ đối với tài sản góp vốn được thực hiện như sau:

a) Trường hợp góp vốn bằng tài sản không phải đăng ký quyềnsở hữu phải có biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biênbản định giá tài sản, biên bản điều chuyển tài sản. Các Biên bản này được coilà chứng từ hợp pháp để xác định nguyên giá tài sản cố định và được trích khấuhao tài sản cố định theo quy định. Trường hợp giá trị tài sản cố định do đơn vịtự định giá không phù hợp so với giá thực tế của tài sản cố định cùng loại hoặctương đương trên thị trường thì đơn vị phải xác định lại giá trị hợp lý của tàisản cố định; nếu giá trị tài sản cố định vẫn chưa phù hợp với giá thực tế trênthị trường, cơ quan thuế có quyền yêu cầu đơn vị xác định lại giá trị tài sảncố định thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩmđịnh giá theo quy định của pháp luật.

b) Đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trịquyền sử dụng đất góp vốn phải xuất hoá đơn, trong hoá đơn ghi giá trị của tàisản đúng bằng giá trị góp vốn theo biên bản của Hội đồng quản trị, dòng thuếGTGT không ghi vào gạch chéo. Hoá đơn này làm căn cứ đểchuyển quyền sở hữu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tài sản góp vốn trong trường hợp này không phải chịu lệ phí trướcbạ.

Riêng tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyềnsử dụng đất làm tài sản kinh doanh của doanh nghiệp tư nhânthì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

3. Các trường hợp điều chuyển tài sản giữa các đơn vị trướcthời điểm công văn này đã xuất hoá đơn và kê khai nộp thuế thìkhông phải điều chỉnh lại.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuếcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thựchiện.