BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2926 TCT/NV1
V/v kê khai, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Bính Thuận

Tổng cục Thuế đã nhận được công văn số 548/CTBT /NVngày 29/6/2001 của Cục thuế gửi các doanh nghiệp hướng dẫn cụ thể một số điểmđối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất 0%; Về việc này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1- Về kê khai thuế GTGT hàng tháng:

Tại điểm 1 Mục II Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTCngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CPngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT đã quyđịnh: “Các cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT phải lập và gửicho cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT từng tháng kèm theo bảng kê hàng hoá,dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu quy định (mẫu số 01/GTGT , 02/GTGT , 03/GTGT , 04/GTGT , 05/GTGT , 06/GTGT , 07A/GTGT, 07B/GTGT và 07C/GTGT ban hành kèm theoThông tư này). Thời gian gửi tờ khai của tháng cho cơ quan thuế chậm nhất làtrong mười ngày đầu tháng tiếp theo”.

Theo quy định trên thì đối với trường hợp hàng hoá,dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT kèm theo bảng kê hàng hoá, dịchvụ mua bán vào, mua bán ra theo mẫu quy định, không phải gửi các hồ sơ chứng từchứng minh là hàng hoá thực tế xuất khẩu.

2- Về hoàn thuế GTGT:

Các cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấutrừ thuế thuộc đối tượng được xét hoàn thuế theo quy định phải lập hồ sơ đềnghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế. Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp được hoànthuế theo quy định tại điểm 1b, Mục 1 Phần D Thông tư số 122 (nêu trên) đượcquy định cụ thể tại điểm 1 Mục II Phần D của Thông tư này.

Ngoài các hồ sơ phải gửi đến cơ quan thuế theo quyđịnh, các hồ sơ khác liên quan đến hoàn thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra hoànthuế lại cơ sở, cơ sở có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hoá đơn, chứng từ và hồ sơcó liên quan làm cơ sở xác định số thuế GTGT phải nộp hoặc được hoàn.

Tổng cục Thuế báo cáo để Cục thuế biết hướng dânthực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc