BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2928 TCT/NV4
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 7646/CT-NV ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về lệ phí trước bạ máy thuỷ thiếu hồ sơ gốc. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 6897 TC/TCT ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Bộ Tài chính thì: “Trường hợp tổ chức, cá nhân mua máy thuỷ, máy nổ nhập khẩu sau ngày 31 tháng 12 năm 2000 (ngày mua ghi trên hoá đơn bán hàng) mà không có tờ khai nguồn gốc nhập khẩu giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật thì không đảm bảo điều kiện thủ tục khai lệ phí trước bạ theo quy định”.

Do đó, trường hợp tàu Hoàng Chiến 08 trọng tải 1338 tấn của Công ty TNHH Hoàng Chiến có phần động cơ thuỷ nhập khẩu Công ty mua năm 2002 không có tờ khai nguồn gốc nhập khẩu thì không đảm bảo điều kiện kê khai lệ phí trước bạ.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng chế độ quy định.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương