BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2928 TCT/TTr
V/v Xử lý thuế các đối tượng có SD hóa đơn GTGT bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số: 4201/CT /TTr-Đ.5 ngày 06/6/2002 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh v/v xử lý các đối tượng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về phạt chậm nộp:

- Theo quy định tại điểm 2, Mục I, Phần E Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì khi đã có văn bản xử lý thu chính thức (Quyết định xử lý, Thông báo thuế...) của cơ quan có thẩm quyền mà đối tượng không nộp thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế hoặc tiền phạt theo Luật định, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp.

- Trường hợp phải tạm thời xử lý chờ kết quả điều tra, xác minh để ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra (biện pháp ngăn chặn mang tính tạm thời chưa phải là quyết định xử lý chính thức) Luật thuế không quy định phạt chậm nộp nên không tính phạt chậm nộp.

2- Các nội dung khác Tổng cục Thuế đã trả lời tại Công văn số 3994 TCT/AC ngày 05/8/1999 và Công văn số 1509 TCT/AC ngày 12/4/2000.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế