BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2928TCT/NV5
V/v Miễn giảm tiền thuế đất

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5068/CT-DTNN ngày 15/6/2001của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn việc miễn giảm tiền thuếđất của Công ty cổ phần TNHH POUYUEN Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 8 Bản quy địnhvề tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tưnước ngoài tại Việt Nam kèm theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì trường hợp dự án dự án của Công ty TNHH PouyenViệt Nam có nhiều hạng mục công trình độc lập với nhau thì được miễn tiền thuêđất trong thời gian xây dựng cơ bản. Thời gian được xác định là thời gian xâydựng cơ bản hoàn thành là thời gian mà thực tế công trình đã được tiến hành đếnkhi hoàn thành nghiệm thu công trình, phù hợp với thời gian xây dựng đã đượcghi trong Luận chứng KTKT xây dựng công trình, đã được Cơ quan cấp Giấy phépđầu tư phê duyệt và công trình đã được nghiệm thu, có biên bản nghiệm thi giữachủ đầu tư và nhà thầu về công trình hoàn thành.

Trường hợp dự án của Công ty POUYUEN thuộc danhmục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư (công văn xác nhận số 1980/BKH-QLDA ngày4/4/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì Công ty sẽ được miễn tiền thuê đất phảinộp là 7 năm theo quy định tại khoản 3 (3.1) Điều 8 của Quyết định số 198/2000/QĐ-BTC nêu trên, kể từ ngày xây dựng cơ bản hoàn thành từng hạng mụccông trình vào hoạt động.

Việc miễn giảm tiền thuê đất theo quy định tạikhoản 2, khoản 3 Điều 8 chỉ được thực hiện đối với thời gian XDCB còn lại (đốivới việc miễn giảm trong thời gian XDCB và thời gian được miễn tiền thuê đấtcòn lại (đối với dự án thuộc danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư) kể từkhi Quyết định 198/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ Tài chính có hiệu lực thihành, theo quy định tại khoản 7 điều 8 của Quyết định 198/2000/QĐ-BTC

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm traxác định thời gian xây dựng cơ bản hoàn thành, thời điểm Công ty bắt đầu đi vàohoạt động kể từ ngày hoàn thành việc xây dựng cơ bản và hướng dẫn Công ty thựchiện việc miễn giảm tiền thuê đất theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố HồChí Minh biết và thực hiện

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung