TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2929/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Hwata Vina Việt Nam
Địa chỉ: Lô II-1, cụm 1, nhóm CN II, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú
Mã số thuế: 0301466443

Trả lời văn thư số 03/05/CV-HW ngày16/5/2013 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 23 Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

“Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mớicông nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phầnthu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp...”

Trường hợp Công tyđang hoạt động, năm 2010 có thành lập thêm chi nhánh tại Hà Nội theo Giấy chứngnhận đầu tư số 01212000339 do Ban quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệpHà Nội cấp ngày 08/9/2010 thì đây là dự án đầu tư mở rộng, không được hưởng ưuđãi thuế TNDN. Công ty phải kê khai nộp thuế TNDN với thuế suất 25% đối vớiphần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng này.

Cục Thuế TP thông báoCông ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: HC, TTHT.
148256-1066 nghi

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga