BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2929/TCHQ-KTTT
V/v Thuế nhập khẩu xe truyền hình lưu động 01 camera

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành Phố Hải phòng
- Các cục Hải quan tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của Tổng cục thuế ngày 4/06/2003 trả lời Tổng Cục hải quan về việc áp mã số xe truyền hình lưu động 01 camera, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1/ Trường hợp xe ô tô nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 10092/NKD-KVIII ngày 25/12/2002 tại Hải quan Hải phòng, nhãn hiệu Toyota Land Cruiser Prado GX mới, tay lái bên trái, Nhật sản xuất năm 2002, dung tích xi lanh 2694cc, có 5 chỗ ngồi, 5 cửa (04 cửa cạnh và 01 cửa đằng sau), sau xe có một thùng để thiết bị nếu được phép nhập khẩu theo đúng quy định của Bộ Thương mại và các quy định khác có liên quan thì được xếp vào nhóm 87.03 của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành.

2/ Yêu cầu Cục Hải quan Hải phòng và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác rà soát, kiểm tra hồ sơ gốc mặt hàng nhập khẩu có tính chất, đặc điểm cấu tạo tương tự và tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên của Tổng cục Thuế và các quy định khác có liên quan.

3/ Tổng Cục Hải quan sao gửi các đơn vị Công văn số 3661 TC/TCT ngày 20/4/2001 của Bộ Tài chính về việc: thuế nhập khẩu xe phát thanh truyền hình do Tổng cục Thuế cung cấp để các đơn vị nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị biết và thực hiện. Trường hợp có vướng mắc cần phản ánh ngay về tổng cục Hải quan để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn