BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2929 TCT/CS
V/v ưu đãi thuế đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 29/TC-TQD /2003 ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Sơn La hỏi về việc miễn giảm thuế TNDN đối với quỹ tín dụng nhân dân, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Mục II, phần A Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các đội tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước khi đáp ứng các điều kiện: “Hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh; đã đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kế toán thống kê”.

Căn cứ hướng dẫn trên: trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân liên phường, xã Quyết Thắng - Thị xã Sơn La được thành lập từ năm 1998 nhưng đến ngày 16 tháng 01 năm 2002 mới đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế thì chỉ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1.2.2, mục II, phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc