BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 292TCT/PCCS
V/v: xử lý vi phạm về quản lý sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn 2440/CT-QLDN ngày25/10/2004 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảnlý, sử dụng hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khi lập hóa đơn, nội dung khôngghi một lần hoặc ghi không giống nhau trên các liên hóa đơn cùng số thì xử phạttheo từng trường hợp cụ thể quy định tại khoản 3, 4 Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sửdụng, quản lý hóa đơn.

- Trường hợp sử dụng hóa đơn các sốkhông liên tục (nhảy cóc) thì xử phạt theo quy định tại tiết a, khoản 2 Điều 8 Nghịđịnh 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựckế toán.

- Trường hợp hủy hóa đơn chưa bảođảm quy định (xé rời, lưu thiếu liên 3…) thì xử phạt theo quy định tại khoản 1,Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định vềviệc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

- Trường hợp các tổ chức, cá nhâncó hành vi báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán hóa đơn chưa chính xác thìCơ quan thuế hướng dẫn đơn vị lập báo cáo điều chỉnh và không xử phạt vi phạmtrong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếtỉnh Gia Lai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương