BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06: 2010/BXD .

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP VIMECO
(Tổng Công ty CP VINACONEX)

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 416/CV ngày 06/6/2014 của Công ty CP VIMECO thuộc Tổng Công ty CP VINACONEX về xingiảm bớt việc áp dụng điều 3.4.12 của QCVN 06:2010/BXD cho dự án hỗn hợp nhà ở,văn phòng và dịch vụ thương mại tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, BộXây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thôngtư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và côngtrình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trongđó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD ).

Kiến nghị của Quý Công ty về việcthiết kế cầu thang thoát nạn loại N3 thay thế thang bộ không nhiễm khói loạiN1cho công trình nêu trên, theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD BộXây dựng đề nghị chủ đầu tư lập luận chứng nêu rõ các biện pháp bổ sung, thaythế đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và thoát nạn, chuyển Cục Cảnh sát phòngcháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thẩm định. Quy định tại điều 3.4.12 sẽ được giảmbớt khi giải pháp thiết kế bổ sung, thay thế được thẩm định và đồng ý của Cục Cảnhsát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng,đề nghị Quý Công ty tuân thủ thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa