CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 293/CP-QHQT
V/v Phê duyệt dự án HTKT do Quỹ ASEM viện trợ không hoàn lại qua WB

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (công văn số 17/ĐMDN ngày 13 tháng 3 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1308 BKH/KTĐN ngày 11 tháng 3 năm 2003) về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Quỹ ASEM viện trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương tiếp nhận Dự án HTKT “Giám sát việc thành lập mới và chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước”, trị giá 429.377 USD, uỷ thác qua ngân hàng Thế giới (WB). Vốn đối ứng của Chính phủ tương đương 29.377 USD.

- Giao Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp phê duyệt văn kiện dự án HTKT, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện dự án, có lưu ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1038 BKH/KTĐN ngày 11 tháng 3 năm 2003.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết Thư thoả thuận về dự án HTKT nói trên với WB./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng