TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH King Group
(Làng Cai Tac, Km 2087+550, Đường 1A, Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang)

Trả lời công văn số 04/CV .2013 ngày03/04/2013 của Công ty TNHH King Group về vướng mắc liên quan đến tính hợp lệcủa một số C/O mẫu D của Indonesia, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Mẫu chữ ký trên C/O mẫu D đề cậptại công văn nói trên đã được thông báo tại công văn số 248/TCHQ-GSQL ngày14/1/2013. Đề nghị Công ty mang toàn bộ hồ sơ có liên quan và liên hệ trực tiếpvới Cục Hải quan Cần Thơ để được kiểm tra và giải quyết cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thôngbáo để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Cần Thơ;
- Lưu: VT, TH (4b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn