ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/KH-UBDT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021- 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc ln thứ X, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua, xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Với tinh thần thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nêu cao ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc được giao, lập thành tích chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước và của ngành, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946- 03/5/2021). Ủy ban Dân tộc phát động phong trào thi đua năm 2021 với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mc tiêu

Phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ủy ban Dân tộc và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; động viên, khích lệ cán bộ, công chức viên chức, người lao động hăng hái thi đua nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác, làm việc có chất lượng, hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các mặt công tác, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Dân tộc; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, liêm khiết trong sạch, công minh trong thi hành công vụ.

2. Yêu cầu

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Dân tộc tham gia. Nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu các vụ, đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nhận thức một cách đúng đắn về công tác thi đua, khen thưởng. Đng thời rút ra bài học kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn cơ quan.

Đổi mới trong cách thức tổ chức các phong trào thi đua, tiếp tục xây dựng, sửa đổi các chỉ tiêu thi đua tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ đê đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân, hiệu quả của phong trào; bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để tập thvà cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

Phát động phong trào thi đua năm 2021 vi chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc đoàn kết, đổi mới, thực hiện văn hóa công sở, sáng tạo, hội nhập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Ủy ban Dân tộc phát động phong trào thi đua cần tập trung một số nội dung như sau:

1. Các vụ, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác trọng tâm hàng năm của cơ quan, đơn vị; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị khác do Ủy ban Dân tộc giao.

2. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Tích cực học tập và làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục phát huy vai trò định hướng chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao trong chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp của từng đơn vị để thi đua thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

4. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, khắc phục, xử lý tình trạng chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tình trạng chậm, lùi, nợ đọng văn bản, việc thực hiện các kết luận của lãnh đạo Ủy ban, các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

5. Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua thường xuyên, gắn kết với các phong trào thi đua của Chính phủ phát động và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Khối thi đua, Bộ, ngành, từng cơ quan, đơn vị phát động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Cnước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính”.

6. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường hơn nữa sự phối hp giữa các đơn vị. Từng vụ, đơn vị phải xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình, đảm bảo bao quát tất cả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả công việc của đơn vị theo từng tháng, quý và cả năm.

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành mới nhất 2022

7. Chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biu, đin hình từ các phong trào thi đua, bồi dưỡng các nhân tmới, đin hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác dân tộc để làm nòng cốt; tổ chức các hoạt động giao lưu, nêu gương, tuyên truyn rộng rãi về đin hình tiên tiến, về mô hình hay, cách làm hiệu quả tạo, tạo sự lan tỏa đẩy mạnh phong trào thi đua.

8. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét khen thưởng; tổ chức đánh giá, chấm điểm thi đua, xếp hạng các vụ, đơn vị thực sự khách quan, đthi đua thực sự là động lực to lớn hoàn thành tt nhiệm vụ, là cơ sở để thực hiện công tác khen thưởng, việc khen thưởng phải đạt mục đích động viên, giáo dục, nêu gương.

9. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách, của công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng các vụ, đơn vị để tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở nội dung của nội dung phong trào thi đua năm 2021 yêu cầu các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc nghiêm túc triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng tổ chức thực hiện có hiệu quả, thực chất để phong trào thi đua thực sự là động lực góp phần thúc đẩy thực hiện thng lợi những nhiệm vụ chính trị của y ban Dân tộc được giao, đồng thời cần tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Các vụ, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa các nội dung thi đua thành các chỉ tiêu phấn đấu, chủ động triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch được giao; phát động thi đua và tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình đăng ký thi đua hàng năm theo quy định.

2. Gắn công tác thi đua khen thưởng với việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, đảm bảo nguyên tắc phát huy tính tích cực, sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Thường trực Hội đồng thi đua- khen thưởng (Vụ Tổ chức Cán bộ) theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các phong trào thi đua báo cáo Hội đồng Thi đua khen thưởng và Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

Ủy ban Dân tộc phát động phong trào thi đua toàn cơ quan, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, thống nhất hành động, sáng tạo, đổi mới phong cách làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đnghị các Vụ, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

>> Xem thêm:  Mẫu công văn chuẩn bản cập nhật mới nhất năm 2022


Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBDT;
- Các Vụ, đơn vị (để t/h);
- Cổng TTĐT c
a UBDT;
- Lưu VT, TCCB (3b);

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến