BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 293/TCHQ-KTTT
V/v áp dụng biện pháp cưỡng chế

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 1078/HQTTH-NV ngày 25/12/2009 của CụcHải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc áp dụng cưỡng chế đối với doanh nghiệp nợthuế xuất khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo qui định của Luật Quản lý thuế, trường hợp doanh nghiệpnợ tiền thuế quá 90 ngày thì không áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tụchải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhưng vẫn phải thực hiện trình tự các biệnpháp cưỡng chế theo qui định tại khoản 1 điều 93 Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thừa ThiênHuế biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn