THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án HTKT về cải tạo môi trường đô thị do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 352/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 01 năm 2012 về danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật(HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ; ý kiến của Bộ Tài chínhtại văn bản số 1439/BTC-QLN ngày 04 tháng 02 năm 2012, báo cáo bổ sung và giảitrình của Bộ Xây dựng tại văn bản số 281/BXD-HTKT ngày 28 tháng 02 năm 2012,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Hỗ trợ các cơ quanquản lý trung ương và địa phương thực hiện cải tạo môi trường đô thị", trịgiá 2,25 triệu USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 2 triệu USD) với nộidung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan,hoàn chỉnh văn kiện dự án và chịu trách nhiệm phê duyệt dự án HTKT nói trêntheo đúng quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký vănbản tiếp nhận cho dự án HTKT nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải