VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Số: 293/VPCP-ĐMDN
V/v sáp nhập các Công ty Chè: Mộc Châu và Sông Cầu về Công ty mẹ - Tổng công ty Chè VN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

Xét đề nghị của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3507/BNN-ĐMDN ngày 21 tháng 12 năm2007) về việc sáp nhập Công ty Chè Mộc Châu và Công ty Chè Sông Cầu vào Công tymẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý sáp nhập Côngty Chè Mộc Châu và Công ty Chè Sông Cầu vào Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam.

2. Giao Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn ra quyết định và chỉ đạo việc sáp nhập trên, thực hiệncổ phần hóa Tổng công ty Chè Việt Nam theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủthông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, LĐ-TB và XH, Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
Website Chính phủ,
các Vụ: NN, TH, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3) .19

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn