VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 293/VPCP-KTN
V/v cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 623, tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ngãi và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (tờ trình số 3243/TTr-UBND-DKVN ngày 18tháng 11 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9886/BKH-KTĐP &LTngày 25 tháng 12 năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 18452/BTC-ĐT ngày 31tháng 12 năm 2009) về việc cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 623, tỉnh Quảng Ngãi, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãichủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợppháp khác để đầu tư cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 623; đồng thời quyết định việc lựachọn Nhà thầu thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý