BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2930/LĐTBXH-LĐTL
V/v trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: VụTổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 4934/NHNN-TCCB ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam về trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung công văn số 4934/NHNN-TCCB nêutrên thì chi trả trợ cấp thôi việc tại thời điểm ông Thượng chấm dứt hợp đồnglao động được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 1994 đã được sửađổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động vàđiểm a Khoản 2 Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì khi ngườilao động (đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ12 tháng trở lên) chấm dứthợp đồng laođộng đúng pháp luật, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc chongười lao động, cứ mỗi năm làm việc là 1/2 tháng tiền lương cộng với phụ cấp lươngnếu có.

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công vănsố 4934/NHNN-TCCB trường hợp ông Thượng chấm dứt hợp đồng lao động đúng phápluật thì Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việccho ông Thượng đối với thời gian ông Thượng làm việc thực tế tại Hiệp hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội, đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Hiệphội Ngân hàng Việt Nam thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh