BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2930/TCT-CS
V/v Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2529/CT-TTHT ngày 10/4/2014 của CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 3038/CT-THVNDT ngày 13/3/2014 của CụcThuế tỉnh Bình Dương về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầuvào đối vớihóa đơn mua bán bất động sảnđã được bên bán kê khai, nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bấtđộng sản;

Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghịđịnh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định vềhóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ;

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa,cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện saisót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồngthời người bán lập hóa đơn điều chỉnh saisót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng,giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuếsuất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kêkhai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Doanh nghiệp tư nhân xây dựng - thương mại - sản xuất mộc mỹ nghệThiên Phúc (DNTN Thiên Phúc) xuất 02 hóađơn GTGT cho Công ty TNHH sản xuất thương mại Sài Gòn Anh Phát (Công ty Sài GònAnh Phát) nội dung chuyển quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất, trênhóa đơn DNTN Thiên Phúc đã tính toàn bộgiá trị chuyển quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất thuế suất thuếGTGT 10% là không đúng quy định. DNTN Thiên Phúc và Công ty Sài Gòn Anh Phátthực hiện lập biên bản hoặc có thỏa thuậnbằng văn bản ghi rõ sai sót đồng thời DNTN Thiên Phúc lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo quy định. Căncứ vào hóa đơn điều chỉnh, DNTN Thiên Phúcvà Công ty Sài Gòn Anh Phát kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra,đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ: Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn