BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2930 TCT/CS
V/v xoá nợ thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 460/CT ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về xử lý số thuế nợ của Công ty bia và nước giải khát Kon Tum, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1, phần C Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính: “Các đối tượng đã được xử lý khoanh nợ theo Chỉ thị số 790/TTg ngày 26 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 23/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 1998 của Bộ Tài chính đến nay vẫn còn nợ ngân sách, được xác định cụ thể nguyên nhân, trường hợp nợ đọng để xử lý theo quy định tại Thông tư này. Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được xử lý nợ đọng trong trường hợp này hồ sơ phải thực hiện theo quy định chung, đồng thời phải gửi kèm theo bản Photocopy quyết định khoanh nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN theo quy định tại Thông tư số 23/1998/TT-BTC (nêu trên). Hồ sơ phải là bản chính, các báo cáo tài chính, quyết toán thuế nếu không có bản chính thì phải là bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp”.

Trường hợp Công ty bia và nước giải khát Kon Tum đã được giải quyết khoanh nợ theo Thông tư số 23/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 1998 của Bộ Tài chính, hiện nay đang làm thủ tục giải thể; khi thực hiện thanh toán công nợ theo tuần tự quy định tại Thông tư số 25 TC/TCDN ngày 15 tháng 5 năm 1997 của Bộ Tài chính số tiền còn lại không đủ để thanh toán hết các khoản nợ thuế thì Cục thuế hước dẫn Công ty xác định cụ thể nguyên nhân nợ thuế (đối với số tiền thuế trước đây đã được khoanh nợ) và làm thủ tục hồ sơ xin xoá nợ thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc