BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2931/BCT-XNK
V/v kinh doanh hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần Thương mại Thủy Nguyên
Đ/c: Số 7 Hồ Xuân Hương, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trả lời công văn số 11/CV-MT ngày 26 tháng 3 năm 2013 vềviệc điều chỉnh thông tin trên giấy phép nhập khẩu thuốc lá kinh doanh hàngmiễn thuế, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho công ty nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gàvà thuốc lá sợi kinh doanh hàng miễn thuế, Bộ Công Thương đồng ý bổ sung mặthàng thuốc lá sợi vào danh mục mặt hàng công ty cổ phần Thương mại Thủy Nguyênđược phép nhập khẩu để bán thu ngoại tệ phục vụ khách xuất cảnh tại công văn số 1951/BCT-XNK ngày 08 tháng 3 năm 2013.

Mọi nội dung khác nêu tại công văn số 1951/BCT-XNK dẫn trênkhông thay đổi.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh