BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------------

Số: 2931/BGDĐT-KTKĐCLGD

V/v: Phân công chấm chéo bài thi tự luận Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1924/BGDĐT - KTKĐCLGD ngày 13/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo phân công chấm chéo bài thi tự luận tốt nghiệp THPT năm 2010 dựa theo một số tiêu chí:

- Không chấm tráo đổi qua lại giữa hai tỉnh với nhau;

- Hạn chế tối đa việc phân công nhiều tỉnh chấm cho 1 tỉnh;

- Tuyến đường vận chuyển bài thi thuận tiện; quãng đường vận chuyển bài thi không quá xa;

- Số lượng bài chuyển đổi không vượt quá nhiều khả năng của tỉnh nhận bài chấm.

Sau khi lấy ý kiến góp ý và trao đổi trực tiếp với các đơn vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định phương án chấm chéo bài thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 theo Bảng phân công kèm theo.

Đề nghị các đơn vị, căn cứ Bảng phân công, trao đổi với đơn vị có bài thi để xác định chính xác số lượng bài thi, xây dựng phương án giao nhận bài thi và các cam kết tổ chức khác đảm bảo các yêu cầu: nhanh chóng, an toàn và thuận lợi.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Hội đồng chỉ đạo thi và BCĐ thi Phổ thông TƯ;

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Vinh Hiển

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?