ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2931/LĐTBXH-DN
V/v Thực hiện Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
- Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ, TCCN có dạy nghề;
- Giám đốc trung tâm dạy nghề;
- Giám đốc doanh nghiệp có đăng ký dạy nghề;
- Trưởng cơ sở khác có đăng ký dạy nghề;
- Trưởng phòng LĐ-TBXH Quận – Huyện.

Ngày 31/12/2008, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH về Ban hành mẫuBằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉnghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề. Để thống nhất côngtác quản lý văn bằng, chứng chỉ nghề của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn Thànhphố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo:

1.Các cơ sở dạy nghề trênđịa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thống nhất việc cấp và quản lý vănbằng, chứng chỉ theo quy định tại Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH (Các cơ sở dạy nghề vào Website củaBộ LĐ-TBXH: www.molisa.gov.vn để tải nội dung quyết định).

Cơ sở dạy nghề cần lưu ý: Các khóahọc khai giảng trước ngày Quyết định này có hiệu lực vẫn sử dụng văn bằng,chứng chỉ theo mẫu cũ (theo QĐ 15/2007/QĐ-BLĐTBXH ); trường hợp không đủ mẫu cũcó thể dùng mẫu mới (theo QĐ 75/2008/QĐ-BLĐTBXH ).

2.Các Cơ sở dạy nghề tự inmẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứngchỉ sơ cấp nghề, mẫu bản sao các loại theo nội dung Quyết định số75/2008/QĐ-BLĐTBXH cần lưu ý đảm bảo tính chính xác về nội dung, hình thức nêutại Quyết định và gửi văn bản đăng ký tại Tổng cục Dạy nghề - kèm 03 mẫu vănbằng, chứng chỉ (bản chính) để được xác nhận và lưu mẫu theo dõi quản lý.

3. Các Cơ sở dạy nghề khôngtự in mẫu và có nhu cầu sử dụng mẫu phôi các loại do Tổng cục Dạy nghề in vàcung cấp cần cử cán bộ trực tiếp đến giao dịch với Phòng Dạy nghề để thống nhấtcác nội dung có liên quan, cụ thể: số lượng, kinh phí, phương thức thanh toán,chứng từ và các vấn đề liên quan, cụ thể: số lượng, kinh phí, phương thức thanhtoán, chứng từ và các vấn đề có liên quan. Từ ngày 04/05/2009 Phòng Dạy nghề Sởsẽ bố trí cán bộ giao dịch, cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ (do Tổng cụcDạy nghề cung cấp) vào buồi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ sáng Thứ Hai vàThứ Năm hàng tuần.

Định kỳ vào tháng 6 và tháng 12hàng năm báo cáo tình hình in, quản lý cấp bằng, chứng chỉ sơ cấp nghề về SởLao động – TBXH (Phòng Dạy nghề) để Sở tổng hợp, báo cáo Tổng cục Dạy nghề(khoản 6 điều 7 của Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH ).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PDN.
- Website của Sở;

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀNguyễn Thành Hiệp