BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2932/BYT-DP
V/v Chấn chỉnh công tác tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chánh Thanh tra Bộ Y tế;

Trong thời gianqua, ở một số địa phương xảy ra các sai sót trong công tác tiêm chủng đặc biệtcác sai sót này xảy ra trong hoạt động tiêm chủng dịch vụ làm ảnh hưởng đếncông tác tiêm chủng nói chung và tiêm chủng mở rộng nói riêng. Để kịp thời chấnchỉnh hoạt động tiêm chủng và tiêm chủng dịch vụ, Bộ Y tế yêu cầu:

1. Thủ trưởng cácđơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tiến hành ngay việc kiểm tra cácđơn vị, bộ phận có thực hiện việc tiêm chủng chú trọng việc tiêm chủng dịch vụ.Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các qui định tại Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/7/2008 của Bộ Y tế về việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm ytế trong dự phòng và điều trị và Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 18/01/2013 của Bộtrưởng Bộ Y tế về việc tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát các phản ứngsau tiêm chủng. Đình chỉ ngay các hoạt động tiêm chủng dịch vụ nếu vi phạm cácquy định chuyên môn, để xảy ra sai sót trong quá trình tiêm chủng. Khẩn trươngkiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân vi phạm, của người trực tiếp lãnh đạo,phụ trách cơ quan, đơn vị đó và xử lý nghiêm minh nếu để xảy ra sai sót.

2. Tích cực triểnkhai các hoạt động tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng, không để các sai sótcủa tiêm chủng dịch vụ ảnh hưởng đến công tác tiêm chủng mở rộng. Các đơn vị cótổ chức tiêm chủng dịch vụ phải công bố công khai các số điện thoại để người dânphản ánh. Tổ chức tốt việc tư vấn, cung cấp thông tin cho các đối tượng có nhucầu tiêm chủng dịch vụ.

3. Các Viện Vệsinh dịch tễ/Pasteur, Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia và Giám đốc Sở Ytế tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn nâng cao năng lực của cán bộ thực hiệntiêm chủng. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên thực hiện giám sát, kiểm tra cácquy trình chuyên môn kỹ thuật theo qui định.

4. Giao Thanh traBộ Y tế làm đầu mối, Cục Y tế dự phòng phối hợp, chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh thànhphố trực thuộc Trung ương tổ chức đợt thanh tra chuyên đề về công tác tiêmchủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm minhcác vi phạm theo qui định của pháp luật.

Đề nghị Thủ trưởngcác đơn vị, Giám đốc Sở Y tế khẩn trương thực hiện và báo cáo về Bộ Y tế (Cục Ytế dự phòng) trước ngày 31/5/2013.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục thuộc Bộ Y tế;
- TT YTDP tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long