BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2932TCT/NV2
V/v chi phí tiền lương

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Công ty cổ phần thiết bị Thương mại

Trả lời công văn số 84/TBTM ngày 30/6/2001 củaCông ty cổ phần thiết bị thương mại về chi phí tiền lương, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ vào Điểm 3b - Mục III - Phần A - Thông tưsố 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính, nếu Công ty đã đăng ký vớicơ quan thuế đơn giá tiền lương, tiền công về kế hoạch nộp NSNN được đại hộiđồng cổ đông phê duyệt; đơn giá thành tiền được duyệt phù hợp với nguyên tắcxác định tiền lương, tiền công theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội, phù hợp với thoả ước lao động... thì Công ty được hạch toán vào chi phíquỹ tiền lương thực hiện theo số thực tế đã chi trả tính trên cơ sở đơn giátiền lương, tiền công đã đăng ký với cơ quan thuế khi xác định thu nhập chiụthuế.

Tiền lương, tiền công của các thành viên hộiđồng quản trị, ban kiểm soát nếu không trực tiếp tham gia điều hành sản xuấtkinh doanh thì không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhậpthuế.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty biết và thựchiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc