BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2933/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung và giải trình hồ sơ miễn thuế hàng AN nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Công an

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1898/BCA-V22 ngày 21/5/2013 của Bộ Công an (kèm theo hồ sơ) về việc miễnthuế nhập khẩu lô hàng phục vụ an ninh. Sau khi xem xét hồ sơ, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Tại khoản 2.3, Điều 2 của Hợp đồngmua bán hàng hóa nhập khẩu số 001/A95 -NL ngày 28/12/2012, thể hiện: Thời giangiao hàng: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (Hợp đồng có hiệulực kể từ ngày ký).

Tuy nhiên, thời điểm nhập khẩu của3 tờ khai số 2076 ngày 03/4/2013, số 2421 ngày 17/4/2013 và số 2485 ngày09/5/2013 để thực hiện Hợp đồng nêu trên là chưa phù hợp về thời gian giaohàng.

Đề nghị Bộ Công an kiểm tra, ràsoát nội dung nêu trên và thông báo cho các đơn vị liên quan nộp bổ sung phụlục hợp đồng hoặc giải trình về thời hạn giao hàng đối với Hợp đồng số001/A95 -NL ngày 28/12/2012 và gửi về Tổng cục Hải quan để xem xét, xử lý theoquy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để BộCông an được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang