BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2933/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 508/CT-KK ngày 01/4/2014 và công văn số 710/CT-KKngày 05/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Định vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT đốivới dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng của Công ty Cổ phần Đường Bình Định, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính quy định khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

“c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóngtrụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dựán đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vàosử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếucó số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa,dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quyđịnh của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự ánđầu tư”.

Tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộpthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xâydựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sởkinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuếGTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạtđộng sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự ánđầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanhtrong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tạikhoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệttheo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đốitượng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư thì phải có phươngán đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Cổ phần Đường Bình Định là cơsở kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2008, năm 2013 Công ty códự án đầu tư “Nâng cấp, mở rộng công suất chế biến đường lên 5500 tấn mía/ngày”đã được UBND tỉnh phê duyệt, cấp giấy chứng nhận đầu tư số 35101000104 ngày 12/7/2013với tổng mức đầu tư là 415 tỷ đồng thì nhất trí với đề xuất của Cục Thuế tỉnhBình Định, Công ty được xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tưtheo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn