BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2933 TCT/NV3
V/v áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với bộ lưu giữ điện của máy vi tính.

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Nguyên Hà
(Địa chỉ: 105 Nguyễn Trãi, Bến Thành, quyền sử dụng đất ở. TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn ngày 18 tháng 6 năm 2003 của Công ty TNHH thương mại Nguyên Hà kiến nghị về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng bộ lưu giữ điện; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế suất thuế GTGT đối với máy vi tính, cụm linh kiện, cụm chức năng bộ phận, phụ tùng, linh kiên của máy vi tính, Bộ Tài chính đã có công văn số 5835 TC/TCT ngày 04 tháng 6 năm 2003 hướng dẫn thuế suất là 5% (Bản photcopy gửi kèm). Riêng bộ phận lưu giữ điện không được đề cập trong văn bản nêu trên. Vì vậy, căn cứ điểm 3 hướng dẫn áp dụng Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì:

- Trường hợp bộ phận lưu giữ điện nhập khẩu hoặc bán liền bộ với máy vi tính, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

- Trường hợp bộ phận lưu giữ điện nhập khẩu hoặc bán tách rời máy vi tính áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH thương mại Nguyên Hà được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An