BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2934 TCT/CS
V/v thủ tục cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm HC

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 331CT-TTr ngày 20tháng 5 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về thủ tục cưỡng chế thi hànhQuyết định xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Khoản 7 Điều 66 của Pháp lệnh xử lý viphạm hành chính ngày 2 tháng 7 năm 2002 quy định “Thủ tục áp dụng các biện phápcưỡng chế do Chính phủ quy định”. Nhưng đến nay Chính phủ vẫn chưa có văn bảnquy định về vấn đề này, nên trước mắt việc tổ chức cưỡng chế định xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực thuế vẫn thực hiện theo thủ tục đã hướng dẫn tạiThông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 22/CP ngày 17 tháng 04 năm 1996 của Chính phủ về việc xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuếbiết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc