BẢO HIM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2935/BHXH-PC
V/v nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 củaChính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, với mục tiêu giảm giờ, giảm chi phí tuânthủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã banhành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 sửa đổi một số nội dung của cácquyết định về quy trình thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế. Theo đó, ngoài cắt giảm,đơn giản hóa quy trình, thủ tục tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấtnghiệp, BHXH Việt Nam còn hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động (sau đây gọi làđơn vị) giảm tối đa số lần giao dịch với cơ quan BHXH bằng giải pháp thực hiệngiao nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưuchính được BHXH Việt Nam trả cước phí.

Từ ngày 01/5/2015, BHXH Việt Nam đã và đang tíchcực triển khai trên diện rộng Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 củaThủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giao dịch điện tử. Tuy nhiên, do đặc thùyêu cầu quản lý của Ngành, vẫn còn một số thủ tục hành chính có hồ sơ và kếtquả bằng văn bản giấy, không thể thực hiện qua giao dịch điện tử.

Để việc giao nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủtục hành chính phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, BHXH Việt Nam yêu cầuBHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Chủ động tích cực đẩy nhanh tiến độ giao dịchđiện tử, đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đơn vị thựchiện đúng các quy định của BHXH Việt Nam về hồ sơ, thủ tục, quy trình giao dịchđiện tử.

2. Đối với các loại hồ sơ, kết quả giải quyết thủtục hành chính không thể qua giao dịch điện tử (vẫn sử dụng hồ sơ giấy), BHXHcác cấp cử cán bộ đến nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại đơn vị. Nếu khôngbố trí được cán bộ thực hiện theo hướng:

a) Các loại hồ sơ là kết quả giải quyết thủ tụchành chính, thực hiện trả cho đơn vị thông qua dịch vụ bưu chính, trừ trườnghợp đơn vị có yêu cầu nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH các cấp.

b) Các loại hồ sơ đơn vị nộp cho cơ quan BHXH cáccấp, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đơn vị và nhân viên làm nhiệm vụ chuyểnphát nắm vững nghiệp vụ nhận, kê khai và nộp hồ sơ đảm bảo nguyên tắc chỉ đượcyêu cầu bổ sung hồ sơ không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ;kinh phí được trả cho một lần chuyển phát cho một bộ hồ sơ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế) đểxem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, PC(5).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh