BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2936/LĐTBXH-TCDN
V/v hướng dẫn công tác đào tạo, tuyển sinh tại các cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chínhphủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 5626/VPCP-KGVX ngày 20/7/2015 của Văn phòngChính phủ về việc hướng dẫn công tác đào tạo, tuyển sinh tại các cơ sở đã đăngký hoạt động dạy nghề khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2015(gọitắt là cơ sở đã đăng ký hoạt động dạynghề), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Cơ quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở đã đăng ký hoạtđộng dạy nghề thuộc phạm vi quản lý của mình với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với các khóa học tuyển sinh trước ngày01/7/2015, việc tổ chức, quản lý đào tạo ở các trình độ cao đẳng nghề, trungcấp nghề, sơ cấp nghề được thực hiện theo các quy định đã được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành theo Luật Dạy nghề đến khi kết thúc khóa học.

2. Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn tổ chức,quản lý đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp:

- Đối với các ngành, nghề chưa xây dựng được chươngtrình đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp thì tùy theo từngtrường sẽ được phép tuyển sinh các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề theo quy định của các văn bản hướngdẫn thực hiện Luật Dạy nghề; tuyển sinh đối tượng này phải kết thúc trước ngày 31/12/2016 và tổ chức, quảnlý đào tạo được thực hiện theo quy địnhđã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Luật Dạy nghề đến khikết thúc khóa học.

- Trong trường hợpcác ngành, nghề đã xây dựng được chương trình đào tạo theo hướng dẫn của cơquan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương thì được tuyển sinh(trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp), tổ chức, quản lý đào tạo được thực hiệntheo các văn bản quy định của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Trân trọng cảm ơn sự phốihợp của quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ LĐTBXH: Vụ Pháp chế, Vụ KHTC, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí