BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2937/TCHQ-KHTC
V/v: thông báo sử dụng Biên
lai thuế thu nhập CTT10B

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 06/06/2006, Tổng cục Thuế có công văn số 1981/TCT-TVQT thông báo phát hành Biên lai thuế thu nhập CTT10B để thi hành Thông tư số 41/2006/TT-BTC ngày 12/05/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ, về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài;

Biên lai thuế thu nhập CTT10B phát hành theo công văn trên có ký hiệu xê ry từ AA/2006 trở đi, sử dụng thống nhất trong cả nước kể từ ngày 01/07/2006, thay thế mẫu Biên lai thuế thu nhập CTT10B phát hành tại công văn số 3126/TCT /TVQT ngày 24/09/2004 của Tổng cục Thuế.

Đơn vị nào có nhu cầu sử dụng loại Biên lai thuế thu nhập CTT10B trên thì đến làm thủ tục và nhận tại địa điểm kho ấn chỉ phía Bắc và phía Nam của Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố tiến hành thanh quyết toán số Biên lai loại cũ đã sử dụng, thu hồi và làm thủ tục thanh huỷ Biên lai thuế thu nhập hết giá trị sử dụng theo chế độ quy định. Việc cấp phát, quản lý, sử dụng Biên lai thuế thu nhập CTT10B vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành.

Biên lai thuế thu nhập CTT10B được sử dụng để thu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư số 41/2006/TT-BTC ngày 12/05/2006; Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 và Thông tư số 12/2005/TT /BTC ngày 04/02/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KHTC(4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An