BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2938/BTC-CĐKT
V/v đăng ký hành nghề kiểm toán

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cácdoanh nghiệp kiểm toán

BộTài chính đã ban hành Thông tư số 202/2012/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký, quản lývà công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán. Về hiệu lực thi hànhcủa Thông tư quy định tại Điều 17 như sau:

“1.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2013.

2.Kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề cho năm 2013 trước ngày 01/3/2013 chỉ đượcký báo cáo kiểm toán và báo cáo kết quả công tác soát xét đến hết ngày30/6/2013.

3.Từ ngày 01/7/2013 trở đi, chỉ có các kiểm toán viên hành nghề được cấp Giấychứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định tại Thông tư này mới đượcký báo cáo kiểm toán và báo cáo kết quả công tác soát xét”.

Vềhồ sơ đăng ký hành nghề để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểmtoán, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1-Về thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Đốivới các kiểm toán viên hành nghề chưa được Bộ Tài chính xác nhận danh sách đăngký hành nghề trong năm 2013 sẽ thực hiện đăng ký hành nghề theo quy định tạiThông tư số 202/2012/TT-BTC .

-Đối với các kiểm toán viên hành nghề đã được Bộ Tài chính xác nhận danh sáchđăng ký hành nghề trong năm 2013 thì Bộ Tài chính bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăngký hành nghề kể từ ngày 01/5/2013.

2-Về hồ sơ đăng ký hành nghề

- Hồsơ đăng ký hành nghề kiểm toán thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012, trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

+ Kêkhai giờ cập nhật kiến thức trong Đơn đăng ký hành nghề kiểm toán

Đốivới kiểm toán viên nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán từ 1/3/2013 đến hết15/8/2013 thì không phải kê khai số giờ học cập nhật kiến thức theo quy địnhtại điểm 9 Phụ lục số 01/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư số 202/2012/TT-BTC BộTài chính sẽ căn cứ vào tài liệu do VACPA cung cấp về số giờ học cập nhật kiếnthức của kiểm toán viên trong năm 2012 để xem xét, giải quyết.

+ VềPhiếu lý lịch tư pháp

BộTư pháp đã có quy định về hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháptại Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2013 của Bộ Tư pháp và thủ tục cung cấpdịch vụ công (lý lịch tư pháp) trên trang web của Bộ Tư pháp, đề nghị các kiểmtoán viên nghiên cứu để thực hiện theo quy định tại văn bản này.

+ VềGiấy phép lao động tại Việt Nam của KTV là người nước ngoài:

Chínhphủ đã ban hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyểndụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số34/2008/NĐ-CP Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tưsố 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 về việc hướng dẫn thi hành một số điềucủa Nghị định số 46/2011/NĐ-CP và Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đề nghị các kiểmtoán viên là người nước ngoài nghiên cứu để thực hiện theo quy định tại các vănbản này.

BộTài chính đề nghị các công ty kiểm toán, kiểm toán viên căn cứ vào các quy địnhtại Thông tư số 202/2012/TT-BTC và hướng dẫn của Bộ Tài chính ở trên để thựchiện việc đăng ký hành nghề kiểm toán.

Trongquá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Vụ Chế độkế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
Đặng Thái Hùng