TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2938/CT-TTHT
V/v: chi phí khám sức khỏe định kỳ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

Trung tâm đo đạc bản đồ
Địa chỉ: 38H Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận
Mã số thuế: 0301244786

Trả lời văn bản số 585/ĐĐBĐ ngày16/05/2013 của Trung tâm về chi phí khám sức khoẻ, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

- Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này,doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiệnsau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật.”

- Tại Khoản 2.9a Điều 6 quy định các khoản chi đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“Chi phí tổ chức khám sức khỏe thêm trong năm nhưkhám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên”.

Khoản chi khám sức khỏe định kỳ chongười lao động một lần trong năm và khám thêm cho lao động nữ theo hướng dẫntrên nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì được tính vào chi phíđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Trung tâm biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 1;
- Lưu: HC, TTHT.
 989 - 137648/2013 QK.doc205.doc

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga