BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------

Số: 2938/TCHQ-TXNK

V/v: Vướng mắc thực hiện thuế BVMT đối với túi nilong nhập SXXK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2012

Kính gửi:

- Công ty TNHH CN Golden Tree Plastics VN;
(Lô E8-E19 KCN Việt Hương II, Bến Cát, Bình Dương)
- Công ty TNHH Chế biến gia vị NedSpice VN;
(Hoa Lan, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 210/CV-TCHQ ngày 18/5/2012 của Công ty TNHH CN Golden Tree Plastics VN, công văn số 001/XNK-NP ngày 14/5/2012 của Công ty TNHH Chế biến gia vị NedSpice VN đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilong nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh vướng mắc của Công ty TNHH CN Golden Tree Plastics VN và Công ty TNHH Chế biến gia vị NedSpice VN về kiến nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilong nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hiện nay Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc đối với túi nilong nhập khẩu và sẽ có hướng dẫn trong thời gian tới. Trong khi chưa có hướng dẫn khác, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH CN Golden Tree Plastics VN và Công ty TNHH Chế biến gia vị NedSpice VN được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Dương Phú Đông