CÔNG VĂN

CỦA BỘ NỘIVỤ SỐ 2939/BNV-TL NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2005
VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘCHẠI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH LƯU TRỮ

Kính gửi: - CácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Căn cứ quyđịnh tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005của Bộ Nội vụ hướng dẫn thựchiện chế độ phụ cấp độc hại,nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viênchức, Bộ Nội vụ hướng dẫn thựchiện mức phụ cấp độc hại, nguyhiểm đối với cán bộ, công chức, viênchức trực tiếp làm việc trong các kho lưutrữ thuộc các cơ quan Nhà nước và các đơnvị sự nghiệp của Nhà nước như sau:

1. Mức 2, hệ số 0,2 tính theolương tối thiểu đối với cán bộ,công chức, viên chức trực tiếp làm các công việclựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu vàtổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưutrữ.

2. Mức 3, hệ số 0,3 tính theolương tối thiểu đối với cán bộ,công chức, viên chức làm công việc khử trùng tàiliệu, tu sửa phục chế tài liệu hưhỏng.

Cách tính trả phụ cấp độchại, nguy hiểm được thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày05/01/2005 của BộNội vụ hướng dẫn thực hiện chếđộ phụ cấp độc hại, nguy hiểmđối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành,địa phương phản ánh về Bộ Nộivụ để xem xét, giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Điều