BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2939/TCT-CS
V/v: Chế độ ưu đãi xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Ông Nguyễn Minh Khôi và bà Đinh Thị Ngọc Hiền
(Địa chỉ: Khối phố 3, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Khôi và bà Đinh Thị Ngọc Hiền khiếunại về việc được hưởng chế độ ưu đãi xãhội hóa trong lĩnh vực thể dục-thể thao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 về chính sách khuyếnkhích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế,văn hóa, thể thao, môi trường:

+ Tại Khoản 2, Điều 1 quy định:

“2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

a) Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủđiều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong cáclĩnh vực xã hội hóa;”

+ Tại Điều 3 quy định:

“Điều 3. Cơ sở ngoài công lập

1. Cơ sở ngoài công lập là cơ sở do các tổ chức xãhội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinhtế, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc cộng đồng dân cư thành lập, đầu tư xây dựng cơsở vật chất, tự bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước vàhoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Cơ sở ngoài công lập được thành lập theo quy địnhcủa pháp luật, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoảnriêng.”

+ Tại Khoản 1, Điều 6 quy định:

“Điều 6. Giao đất, cho thuê đất:

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước giao đấthoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trìnhxã hội hóa theo các hình thức:

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

b) Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất;

c) Giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiềnsử dụng đất.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 49, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010của Chính phủvề đăng ký doanh nghiệp quyđịnh:

“Điều 49. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanhdo một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đìnhlàm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mườilao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đốivới hoạt động kinh doanh.”

- Căn cứ khoản 1, Điều 2, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

“Điều 2. Đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng nămtrong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân:

- Thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinhdoanh; hoạt động khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

- Sử dụng đất đểxây dựng công trình công cộng có mục đích kinhdoanh.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì cơ sở ngoài công lập thuộc đối tượngđược xem xét miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ phải là tổ chức được thành lập theo quy định củapháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Vì vậy,trường hợphộ gia đình ông Nguyễn Minh Khôi vàbà Đinh Thị Ngọc Hiền là hộ kinh doanh, không có con dấu và tài khoản riêng nênkhông thuộc đối tượng được xem xét giải quyết ưu đãi tiền thuê đất theo quyđịnh tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để ông Nguyễn Minh Khôi và bà Đinh Thị Ngọc Hiềnđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr - Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế, Vụ Kê khai (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, CS (03b).10

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ